Wielkość czcionki:AAA

Szkółka wędkarska w szkole działa od 2008 roku. Do szkółki należą uczniowie klas IV - VI. Na zajęcia uczęszczają również dzieci nie zapisane do kółka (chłopcy i dziewczęta) – nazywamy ich sympatykami sportu wędkarskiego. 

Zajęcia  odbywają się w piątki po skończonych zajęciach lekcyjnych. Dyrekcja szkoły bardzo przychylnie zaakceptowała powstanie i działalność tego typu zajęć dla uczniów, jako alternatywy spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań dzieci w bliskim kontakcie z przyrodą. W okresie wiosny i jesieni w zależności od warunków atmosferycznych zajęcia odbywają się w formie warsztatów nad wodą, a w okresie zimy spotkania odbywają się na terenie szkoły, w sali audiowizualnej lub w klasie. Na zajęciach w placówce szkolnej uczniowie zapoznają się z wybranymi zagadnieniami ze Statutu PZW oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Na podstawie fotografii i plansz uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki ryb. Podczas zajęć w sali kinowej oglądają filmy o tematyce wędkarskiej (techniki połowu ryb, sposoby przygotowywania sprzętu, o łowieniu poszczególnych gatunków ryb, sztuce nęcenia, przygotowywaniu zestawów). Warsztaty nad wodą polegają na wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Rokrocznie nad stawem w Chojnie rozgrywane są Szkolne Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora SP Chojno. Nagrody i puchary na te zawody kupuje Rada Rodziców szkoły, a wręczane są one na apelu kończącym rok szkolny. Bardzo dobrze układa się współpraca z Kołem PZW Balaton w Miejskiej Górce. Zarząd Koła wspomaga działalność kółka, a nieocenionym współpracownikiem szkoły jest skarbnik koła p. Stefan Janik, który zawsze pomaga przy organizacji imprez o charakterze wędkarskim. Na apelu kończącym rok szkolny podsumowywana jest całoroczna rywalizacja o Puchar Szkoły Podstawowej w Chojnie w Wędkarstwie Spławikowym. Praca z dziećmi w sporcie wędkarskim przynosi spodziewane efekty. Wielu byłych uczestników zajęć, w wieku starszym wstępuje w szeregi Polskiego Związku Wędkarskiego i odnosi sukcesy nie tylko o zasięgu powiatu czy okręgu, ale także kraju. Korzyści jakie daję uczniom uczestnictwo w zajęciach:

 • umiejętność w sposób zorganizowany spędzania wolnego czasu
 • sportowa rywalizacja w czasie warsztatów i zawodów wędkarskich
 • poznanie i kształtowanie kultury oraz etyki wędkarskiej - sport wędkarski jako forma aktywnego wypoczynku
 • reprezentowanie szkoły w zawodach wędkarskich poza gminą
 • uczeń zna metody i techniki połowu ryb oraz umie je wykorzystać

CELE NADRZĘDNE:

 • zapoznawanie młodzieży szkolnej z zagadnieniami wędkarstwa rekreacyjnego, propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu;

CELE PODSTAWOWE:

 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna;
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
 • zachęcanie uczniów do aktywnej rekreacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas czynnego wypoczynku;
 • wdrażanie do przestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb;
 • integracja uczniów ze środowiskiem naturalnym;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej;
 • wspólne wyprawy wędkarskie;
 • udział w zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie powiatu;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego;

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu;
 • rozumienie ciągłości rozwoju kultury i trwałości ludzkich osiągnięć poprzez własną aktywność;

FORMY:

część teoretyczna:

 • poznanie regulaminu amatorskiego połowu ryb (prawa i obowiązki wędkującego w wodach PZW, zasady wędkowania, zasady organizowania zawodów w wędkarstwie spławikowym i rzutowym łowienie ryb, kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW );
 • zapoznanie się z poradnikiem wędkarskim - „ABC młodego wędkarza” (pierwsza wędka, rodzaje wędek, nęcenie, dodatkowe akcesoria, metody połowu ryb);
 • ekologia - (podstawy ekologii, ryby i ich środowisko, ichtiofauna słodkowodna Polski, ochrona środowiska wodnego);
 • etyka (podstawy etyki, etyka wędkarska, etyka ekologiczna wędkarza);
 • omówienie zagadnień „Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach” (porażenie piorunem, porażenie słoneczne, ukąszenia, utonięcia, złamania, zranienia, kleszcze); przypomnienie numerów telefonów alarmowych;

część praktyczna:

 • zapoznanie się z prezentacjami multimedialnymi o tematyce wędkarskiej w pracowni internetowej; przeglądanie stron internetowych związanych z wędkowaniem;
 • oglądanie filmów o tematyce wędkarskiej w sali kinowej szkoły;
 • zajęcia warsztatowe przy sporządzeniu elementów zestawów do wędkowania, ćwiczenia w rzutach do celu, nauka węzłów;
 • zajęcia praktyczne nad zbiornikiem wodnym;

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁKI:

 • sport wędkarski jako forma aktywnego wypoczynku;
 • sportowa rywalizacja w czasie zawodów wędkarskich - poznanie i kształtowanie kultury i etyki wędkarskiej;
 • podnoszenie ekologicznej i zdrowotnej świadomości - działanie na rzecz ochrony przyrody;
 • edukacja na rzecz biotopu - obcowanie z przyrodą;
 • spędzanie w zorganizowany sposób czasu wolnego;
 • tolerancja i życzliwość.

REGULAMIN SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ:

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania:

 • regulaminu amatorskiego połowu ryb;
 • przepisów kodeksu drogowego;
 • zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą;
 • regulaminu wycieczek;
 • uczeń podczas zajęć, wycieczek i wypraw wędkarskich wykonuje polecenia nauczyciela.

Zabrania się uczniom:

 • samodzielnego oddalania się od grupy podczas wycieczek;
 • samodzielnego opuszczania klasy i terenu szkoły podczas zajęć;
 • wchodzenia do wody bez zgody nauczyciela;
 • uczeń chcący brać udział w wyprawach wędkarskich musi przedstawić prowadzącemu kółko pisemną zgodę rodziców;
 • uczeń chcący opuścić klasę, szkołę lub teren wyprawy wędkarskiej zobowiązany jest powiadomić o tym nauczyciela;
 • każde dolegliwości i urazy należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi;
 • wszelkich uszkodzeniach wędzisk i akcesorii wędkarskich należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela;
 • każdy uczeń odpowiedzialny jest za ład i porządek w miejscu przeprowadzanych zajęć;
 • uczeń dba o dobre imię Kółka Wędkarskiego.

OCZEKIWANIA:

uczeń będzie:

 • znał podstawowe przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb;
 • przestrzegał zasad bezpiecznego połowu ryb;
 • znał metody, techniki połowu ryb i będzie umiał je wykorzystać;
 • znał florę i faunę naszych wód;
 • brał udział we wspólnych wyprawach wędkarskich;
 • prezentował działalności kółka poprzez wyeksponowanie prac na ściennej gazetce tematycznej w bibliotece szkolnej;
 • reprezentował szkołę na zawodach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie powiatu;
 • brał udział w organizowanych spotkaniach z przedstawicielami lokalnych organizacji ekologicznych i przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego.

TEMATYKA SPOTKAŃ SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ:

 • Spotkanie organizacyjne. Regulamin Szkółki Wędkarskiej.
 • Regulamin amatorskiego połowu ryb.
 • Podstawowy sprzęt wędkarski – podział.
 • Gazetka ścienna Kółka Wędkarskiego.
 • Ćwiczenia – rozpoznawanie łowiska.
 • Przynęty wędkarskie.
 • Zanęty i nęcenie.
 • Gatunki ryb naszych wód.
 • Rodzaje wędzisk i kołowrotków.
 • Rodzaje spławików i sposoby ich wyważania.
 • Rodzaje żyłek (podstawowe węzły) i haczyków.
 • Rozpoznawanie łowisk w zimie.
 • Zimowe techniki połowu ryb.
 • Zimowy sprzęt wędkarski.
 • Łowiska i nasze wody.
 • Kultura osobista wędkarza.
 • Techniki gruntowe połowu ryb.
 • Spotkanie z przedstawicielem PZW.
 • Flora i fauna polskich wód.
 • Ekologia naszych wód.
 • Techniki spławikowe połowu ryb.
 • Ćwiczenia – połowy technikami spławikowymi.
 • Ćwiczenia – połowy technikami gruntowymi.
 • Techniki spinningowe połowu ryb.
 • Przygotowanie do zawodów wędkarskich.
 • Zasady oraz sposób rozgrywania zawodów rzutowych
 • Udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka.
 • Organizacja i udział w zawodach rzutowych
 • Organizacja i udział w zawodach o Puchar Dyrektora Szkoły
 • Ćwiczenia – połowy ryb dowolnymi technikami.
 • Czasopisma, portale internetowe o tematyce wędkarskiej.
 • Uzupełnianie gazetki ściennej.

Zgoda na uczestnictwo w szkółce wędkarskiej - pobierz

Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1400087

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35